25/11/2022

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALE İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; mahallesi, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı ve niteliği belirtilen arsa, Kat Karşılığı İnşaat Yapımı İhalesi 15.12.2022 tarihinde Saat: 14:00’ da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dâhilinde Kapalı Teklif Usulü Arttırma Sureti ile Karesi Belediyesi 3. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. Yapıların tahmin edilen (muhammen) bedeli, geçici teminat ve kesin teminat bedeli ile diğer tüm hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İdarenin;

Adı: KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi: Eski kuyumcular Mah. Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
Telefon numarası 0 (266) 2430400 - 2202 Faks numarası 0 (266) 2436709

2- İhale Konusu ve İhale Dokümanları;

a) Niteliği, türü ve miktarı: Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın Kat Karşılığı İnşaat Yapım İhalesi.
b) Yeri: Balıkesir İli Karesi İlçesi arsa vasıflı Maltepe Mahallesi İ19C08C2A pafta 11658 ada 3 parsel (Maltepe Mahallesi 21075. Sokak No:3 Karesi/BALIKESİR)

Sıra No İli İlçesi Mahalle Pafta Ada Parsel Alan İmar Durumu
1 Balıkesir
Karesi
Maltepe İ19C08C2A 11658 3 6.312,09 m2 Emsal: 2,30
Yençok: 51,50m
Ticaret+Konut

İhaleye girecek olanlar 5.000,00 (beş bin lira) TL’ sı karşılığında ihale dosyalarını almaları gerekmektedir (İhale Şartnameleri ve diğer evraklar Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (6. Kat) temin edilebileceği gibi aynı Müdürlükte görülebilir.), İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisine koyarak hazırlayacakları tekliflerini 15.12.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile gönderilecek tekliflerin Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3- İşin Niteliği ve Miktarı;

Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz üzerine 2 (İki) blok, 4 adet ticari alan, 104 adet daire kullanımlı toplamda 108 adet bağımsız bölümden oluşan kat karşılığı konut ve ticari alanlar (market, mağaza, eczane, dükkan vb.) içeren yapılar inşa yapılacaktır.

4- Tahmini Bedel, Geçici Teminat ve Kesin Teminat Bedelleri;
Belediyemiz tarafından hazırlatılmış olan uygulama projelerine göre yapının inşaat bedeli ve çevre düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet olarak alınmış olup, buna göre Yapı Yaklaşık Maliyet (Takribi Bedel): 135.513.600,00 TL (yüzotuzbeşmilyonbeşyüzonüçbinaltıyüz) TL’ dır.

Geçici Teminat Bedeli (% 3): 135.513.600,00 TL x%3= 4.065.408,00 TL (dörtmilyonaltmışbeşbindörtyüzsekiz) TL’ dır.

Kesin teminat bedeli: İhale sonucu oluşan sözleme bedelinin, %6 oranına tekabül eden bedel, sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici tarafından idareye verilecektir.

Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabilecek veya banka teminat mektubu olarak verilebilecektir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığında İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı idarede bulunacaktır.

5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Yukarıdaki belirtilen taşınmazın ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, %3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu Belediyemiz hesabına, dekonta “Karesi Belediyesi Maltepe Mahallesi Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda “Karesi Belediyesi Maltepe Mahallesi Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” diye yazılacaktır. Ayrıca teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.)
c) İhale Dokümanının satın alındığını gösterir belge,
d) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)
e) Vergi Dairesi borcu olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra Gelir İdaresi Başkanlığından alınmış olmalıdır.)
f) SGK borcu olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış olmalıdır.)
g) İkametgâh İlmühaberi, (Gerçek kişiler için muhtarlık, e-devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınmış İkametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için adres bildirgesi)
h) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
i) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2022 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
k) Ortak girişim olması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi olacaktır. (İsteklinin iş ortağı olması halinde, 5.maddenin (a),(d),(e),(f),(g),(h) ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin ve imza beyannamelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.)
l) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişiliğini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
m) Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmeliğine istinaden isteklinin yapı yaklaşık maliyetine esas tutardaki müteahhitlik karne sınıfına sahip olduğuna dair belge sunması gerekmektedir.
n) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

8- İdarenin Yetkisi;
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

İlan olunur.