26/03/2021

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü  


9 KALEM MUHTELİF ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇİT VE ÇİT TAMİRİ MALZEME ALIMI İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No: 2021/173167
İhale Tarihi : 21.04.2021
İhale Saati : 11:00

 9 KALEM MUHTELİF ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇİT VE ÇİT TAMİR MALZEMESİ ALIM İŞİ
 

KARESİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

9 KALEM MUHTELİF ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇİT VE ÇİT TAMİR MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası 

: 

2021/173167 

 

1-İdarenin 

a) Adresi

:

Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol sk.No:5/A 10100 KARESİ KARESİ/BALIKESİR 

b) Telefon ve faks numarası

:

2662430400 - 2662499887 

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek@karesi.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 KALEM MUHTELİF ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇİT VE ÇİT TAMİR MALZEMESİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri

:

KARESİ İLÇESİ MALTEPE MAHALLESİ/KARESİ BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici Firma Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, malzemelerin tamamını 90 gün içinde idareye teslim edecektir. 


3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer

:

ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.KAT KARESİ/BALIKESİR 

b) Tarihi ve saati

:

21.04.2021 - 11:00 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (yüzde iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.KAT KARESİ/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.