15/09/2023

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

AKARYAKIT ALIM İŞİ 

KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN 

: 

2023/970901 

 

1-İdarenin 

a) Adı

:

KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi

:

Eski Kuyumcular Mah. Yeşil Yol Sokak.No:5/A 10100 Karesi KARESİ/BALIKESİR 

c) Telefon ve faks numarası

:

2662430400 - 2662499887 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın 

a) Adı

:

AKARYAKIT ALIM İŞİ 

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MOTORİN (Diğer) (DÖKME) 350.000 LİTRE MOTORİN (Diğer) (TAŞITMATİK) 350.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (Diğer) TAŞITMATİK 15.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ(TAŞITMATİK) VASITASIYLA ARAÇ YAKIT DEPOLARI VE BALIKESİR KARESİ BELEDİYESİ AKARYAKIT ŞANTİYE DEPOSU ve Yüklenici Tarafından Listelenecek Akaryakıt İstasyonlarından 31/12/2024 tarihine kadar teknik şartnamede detayları belirtilen şekilde araçların depolarına verilecektir. 

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Maltepe mh. 772 Ada 16 Parsel üzerinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü akaryakıt tankına, ve araçların depolarına sözleşmenin imzalanmasından sonra idarenin ihtiyacı doğrultusunda 31.12.2024 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir 

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024 


3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.10.2023 - 10:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ DESTEK HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ 3.KAT KARESİ/BALIKESİR 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin;
a) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) EPDK’dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu bayilik belgesini,
d) Bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri açma ve izin belgesini, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmaları zorunludur.
 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: 

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.