03/02/2023

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

RAMAZAN AYI İFTAR YEMEĞİ HİZMET ALIM İŞİ 

KARESİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RAMAZAN AYI İFTAR YEMEĞİ HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN 

: 

2023/101646 

 

1-İdarenin 

a) Adı

:

KARESİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi

:

Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol sk.No:5/A 10100 KARESİ/BALIKESİR 

c) Telefon ve faks numarası

:

2662430400 - 2662499887 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın 

a) Adı

:

RAMAZAN AYI İFTAR YEMEĞİ HİZMET ALIM İŞİ 

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

25.000 ÖĞÜN RAMAZAN AYI İFTAR YEMEĞİ HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BALIKESİR/KARESİ (Yemeklerin dağıtımını Karesi Belediyesi yapacaktır) 

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 23.03.2023, işin bitiş tarihi 20.04.2023 

d) İşe başlama tarihi

:

23.03.2023 


3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.02.2023 - 10:30 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.KAT KARESİ/BALIKESİR 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen gıdanın üretidiği, depolandığı, satışa sunulduğu işletmeleri kapsayan İşletme Kayıt Belgesi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilecektir 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 

Yemek Hizmeti, her türlü malzeme dahil yüklenicinin kendi veya kiralayacağı mutfağında (TSE8985 Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip) Mutfak Balıkesir İl Merkezi veya merkeze en fazla 15 km mesafede olacaktır. TSE8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan edilecektir.(Mutfak kiralık ise mülk sahibi ile yapılan kira sözleşmesi sözleşmeye gelirken getirilecektir) İşletme Kayıt Belgesi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilecektir 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Kamu ve Özel Sektörde yapılmış yemek hazırlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.