Karesi Belediye Başkanlığından Kiralama İhale İlanı07/06/2018

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi EskikuyumcularMah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202
Faks numarası 0-266- 2436709
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralanması
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi,
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge;Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı) 6183 sayılı kanunun 48.maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6- Başvuru dosyaları ihale saatine kadar Karesi Belediyesine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Yıllık olarak kiralanan taşınmazların ödemeleri her yıl için 4(dört) eşit taksitte  ödenecektir ve aylık olarak kiralanan taşınmazların kira ödemeleri ise aylık dönemler halinde yapılacaktır.

İhale İlanın Tamamımı Görmek İçin Tıklayınız.