14/08/2023

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN SATIŞ İHALE İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN SATIŞ İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, muhammen satış bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR 
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202 
Faks numarası 0-266- 2436709

2- İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın satışı 
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahalledeki taşınmaz

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi 7. Kat İhale Salonunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
c)İhaleye girecek olanlar (İhale Şartnameleri ve diğer evraklar Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (6. Kat) temin edilebileceği gibi aynı Müdürlükte görülebilir.)

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi,
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
ç) İkametgah İlmühaberi,
d) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
g) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.
ğ) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.

5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 29.08.2023 salı günü saat 12:30'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
NOT: Gayrimenkule ait bedelin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

Ekli Dosya PDF

ilan-metni-11082023-120501