10/01/2022

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

Niteliği, Türü, Miktarı:

         Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Tekstil atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi;


İşin Yapılacağı Yer: Balıkesir İli, Karesi Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde

İşin İhale Tarihi: 27/01/2022 saat:16:00              

İhalenin Yapılacağı Yer: Karesi Belediyesi 7. Kat Meclis Toplantı Salonu

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü

İhale Türü: 

  1. Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerde 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmış Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te listelenen atıklardan 20. Grupta tanımlanan “Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dâhil Belediye Atıkları (Evlerden Kaynaklanan ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar) başlığı altındaki 20 01 10 ‘Giysi ‘ ve 20 01 11 ‘ Tekstil Atığı’ Atık Kodu tanımlamasına giren her türlü kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. giysilerin toplanması, taşınması, ayrılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle 29 aylık ihale edilecektir. 
  1. İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen kira bedeli 3.688,98 TL./Ay’ dır. 
  1. İhale konusu kiralama işinin tamamının %3’ü olan geçici teminat bedeli 3.209,41 TL.’ dir. (2886 Sayılı D.İ.K. 26. Maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası yâda Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.) 
  1. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır:

a) Türkiye'de tebligat için adres ve kanuni ikametgâhın olması
b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
c) İhaleye gireceklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ilgili tekstil atıklarına dair Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgeleri (lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır),
d) İhaleye gireceklerin Sıfır Atık Belgesine (Temel Seviye) sahip olmak
d) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili Meslek Odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e) Geçici Teminat Makbuzu
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g) Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
h) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
i) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
j) Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
k) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. ( İhale tarihinde herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir)
l) İhaleye katılacakların Karesi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcunun olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgelemeleri gerekmektedir,
m) Sözleşme öncesi (Basın ilan bedeli, ihale karar pulu vs. ) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

Not: Dosyada evrakların asılları sunulmadığı takdirde, yüklenici adayları tarafından asılları hazırda bulundurulmaları gereklidir. 

  1. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

  1. Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 
  1. Müracaat Belgelerinin Verilmesi:

Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, İhale günü 27/01/2022 saat 12:00’ye kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 

  1. İhale Şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ihale servisinden 150,00 TL. Şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adres: Üçpınar Mah. 36036 Sk. No:7 Karesi Belediyesi Hizmet Binası Temizlik İşleri Müdürlüğü Karesi/BALIKESİR)

 

S.No. 

İhalenin konusu 

İşin niteliği 

29Aylık Muhammen Bedel(TL) 

İhale süresi 

Geçici teminat tutarı (TL) 

İlan şekli ve adedi 

İhale usulü 

Dosya satış bedeli (TL) 

İhale tarihi ve saati 

1

Tekstil Atıkları

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ayrıştırılması Ve Değerlendirilmesi

106.980,44 TL

29 AY

3.209,41 TL

İl Sınırları İçerisinde Yayımlanan Gazetede 2 Defa ve Belediye İnternet Sitesi İle İlan Panosunda İlanı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ)

150,00 TL

27/01/2022
SAAT:16:00