13/01/2021

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

Niteliği, Türü, Miktarı:
-Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi;

İşin Yapılacağı Yer: Balıkesir İli, Karesi Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde
İşin İhale Tarihi: 26/01/2021 saat:15:30
İhalenin Yapılacağı Yer: Karesi Belediyesi 7. Kat Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü

İhale Türü:
1 – Karesi İlçesi sınırları içerisinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12. Maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. Maddelerine dayanılarak 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının evsel nitelikleri atıklardan ayrı toplanması taşınması ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale neticesinde 24 (yirmidört) aylığına kiraya verilecektir.

2 – İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen kira bedeli 18.752,94 TL./Ay’ dır.

3 – İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli 13.502,12 TL.’ dir. (2886 Sayılı D.İ.K. 26. Maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası yâda Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 – İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:
İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Kanunu’nun 5. Maddesinde yazılı şartlar aranır. İhaleye 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre Balıkesir İlinde Çevre İzni ve Lisansı olan firma ve kişiler katılabilir.


Diğer Şartlar İse;
1. İhale iştirak dilekçesi.

2. Kanuni ikametgâh.

3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve Türkiye’de tebligat için adres.

4. Geçici Teminat Makbuzu ve ihale dokümanının satın alındığına dair belge.

5. Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Lisansı sahibi olmak.(Tip 1 ve Tip 2 Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip Firmalar katılım sağlayabilir)

6. Gerçek kişiler için imza sirküsü, (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname.

7. Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

8. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (tescil belgesi) kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

9. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirtilen son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerin veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri.

10. Şirket, Dernek, Cemiyet vs. adına girecekler Noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketlerde ortaklık beyannamesi getireceklerdir.

11. Belediyemize borcu olmadığına dair ‘’Borcu Yoktur’’ Belgesi.

12. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair belge.


5 – İhaleye Katılamayacak Olanlar:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6 – Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

7 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi:
Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, İhale günü 26/01/2021 saat 12:00’ye kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü( Adresimiz: Maltepe Mah. 273. Sk. Karesi Belediyesi Ek Hizmet Binası Temizlik İşleri Müdürlüğü Karesi/BALIKESİR) teslim edilecektir.

8 – İhale Şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ihale servisinden 150,00 TL. Şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.