11/07/2019

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesinin göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi EskikuyumcularMah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202
Faks numarası 0-266- 2436709
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralanması
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi,
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge;Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı) 6183 sayılı kanunun 48.maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6- Başvuru dosyaları ihale saatine kadar Karesi Belediyesine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İHALE SIRA NO İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ MAHALLE MEVKİİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
KİRA
SÜRESİ
NE İÇİN KULLANILDIĞI KİRA RAYİÇ DEĞERİ
AYLIK (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI (TL)
KATİ TEMİNAT
TUTARI (TL)
1 23.07.2019 15:30 DÜZOBA KÖYİÇİ 107 5 210,53 3 YIL KAHVEHANE 110,00 TL 118,80 TL İHALE SONUCU OLUŞAN BEDELİN %6'SI
2 23.07.2019 15:35 KOCAAVŞAR - 202 4 20,00 3 YIL 1 NOLU DÜKKAN 200,00 TL 216,00 TL
3 23.07.2019 15:40 KOCAAVŞAR - 202 4 20,00 3 YIL 3 NOLU DÜKKAN 200,00 TL 216,00 TL
4 23.07.2019 15:45 ORTACA KÖYİÇİ 129 1 1.018,14 3 YIL FIRIN 400,00 TL 432,00 TL
5 23.07.2019 15:50 TOYBELEN KÖYİÇİ 107 1 577,62 3 YIL KAHVEHANE 200,00 TL 216,00 TL
6 23.07.2019 15:55 ÜÇPINAR - 108 1 9.337,05 3 YIL OTOPARK 3.800,00 TL 4.104,00 TL
7 23.07.2019 16:00 YAYLABAYIR KÖYİÇİ 0 1423 1.708,00 3 YIL SÜT TOPLAMA MERKEZİ 150,00 TL 162,00 TL
8 23.07.2019 16:05 YENİKÖY KÖYİÇİ 0 3185 20,00 3 YIL DÜKKAN 300,00 TL 324,00 TL