07/12/2022

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

2 KALEM MEZAR TAHTASI VE ŞAHİDESİ MAL ALIM İŞİ 

KARESİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 KALEM MEZAR TAHTASI VE ŞAHİDESİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN 

: 

2022/1331647 

 

1-İdarenin 

a) Adı

:

KARESİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi

:

Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol sk.No:5/A 10100 KARESİ/BALIKESİR 

c) Telefon ve faks numarası

:

2662430400 - 2662499887 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın 

a) Adı

:

2 KALEM MEZAR TAHTASI VE ŞAHİDESİ MAL ALIM İŞİ 

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM MEZAR TAHTASI VE ŞAHİDESİ MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KARESİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KARESİ/BALIKESİR 

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 2023 yılı içersinde Aylık 300 cenaze takımı her ayın ilk 3 (üç) iş günü içerisinde Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün deposuna teslim edilecektir. İdare gerek gördüğü takdirde daha fazla yada daha az miktarda cenaze takımını daha erken tarihtede talep edebilecektir. Malzemelerin tamamı 180 gün içerisinde idareye teslim edilmiş olacaktır. 

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. 


3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.12.2022 - 10:30 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ESKİ KUYUMCULAR MAH.YEŞİLYOL SOK.NO:5/A KARESİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.KAT KARESİ/BALIKESİR 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: 

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.