10/06/2024

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
"Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.                                                                                                     

1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI   
Adresi Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119 Karesi/BALIKESİR                                         
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202   

2- İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı 
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar                                                                                                                           

3-İhalenin 

a)  Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır. 

b)  Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; 

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir: 

a)   Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

b)  Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz) 

c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı). 

d)  İkametgah İlmühaberi, 

e)  Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri 

f)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)   İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir. 5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir. 

6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 

 

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR 51 0001 5001 5800 7309 2099 54 IBAN nolu Vakıfbank Akıncılar Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.


kapak

ihale2

PDF HALİ İÇİN TIKLAYINIZ