13/04/2022

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Karesi Belediyesi 27 merkez ve 43 kırsal mahalle sınırları içerisinde oluşan geri dönüştürülebilir atıklarının 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve 09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliklerin yayımlandığı Resmi Gazete kapsamında kaynağında evsel atıklardan ayrı (diğer atıklar) toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve Karesi Belediyesi 27 merkez ve 43 kırsal mahalle içerisindeki geri dönüştürülebilir atıkların, Sıfır Atık Yönetim Planı dahilinde toplanması, toplama ayrıştırma tesisine nakledilmesi ve ayrıştırılarak değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale neticesinde 28 (yirmisekiz) aylığına kiraya verilecektir.


 

Sıra İhalenin Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedel Aylık/TL İhale Süreci Geçici Teminat %3
1 Karesi Belediyesi 27 merkez ve 43 kırsal mahallesi sınırları içerisinde oluşan geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi Sıfır Atık Yönetim Planı çerçevesinde geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırma tesisine nakledilmesi ve ayrıştırılarak değerlendirilmesi işi 15.085,24 TL 28 Ay 12.671,60 TL

Niteliği, Türü, Miktarı

1 - Sıfır Atık Yönetim Planı çerçevesinde 28 (yirmisekiz) ay boyunca kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırma tesisine nakledilmesi ve ayrıştırılarak değerlendirilmesi işi, İşin Yapılacağı Yer: Karesi Belediyesi 27 merkez ve 43 kırsal mahalle sınırları içerisinde,

İşin İhale Tarihi: 28/04/2022 saat: 16:00

İhalenin Yapılacağı Yer: Karesi Belediyesi 7. Kat Meclis Toplantı Salonu

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İdari Şartname hükümlerine göre yapılacaktır.

 

2- İsteklilerde Aranan Şartlar ve Belgeler:

Nüfus cüzdanı sureti, (gerçek kişiler için), tüzel kişiler için ise vergi kimlik numarasının ibraz edilmesi

İkametgâh Belgesi, (e-devlet gerçek kişiler için), tebligat için adres beyanı,

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri. Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza sirküleri,

Tebligat için adres beyanı,

Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge. Gerçek kişi ise Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar odasından siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

Yüklenicinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde belirtilen Toplama Ayırma Tip. 1 Lisansı belgesi,

Toplama ayırma tesisinin Balıkesir İli sınırları içerisinde bulunduğuna dair tapu veya fotokopisi

İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

Karesi Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı

Bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.

Özmal İstenilen Araçlar;

2 Adet en az 8,5 m³ hidrolik sıkıştırmalı ambalaj atığı toplama aracı (ruhsatları ihale dosyasında ibraz edilecek)


3. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

Aşağıda belirtilen özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilenler.

Karesi Belediyesi’nin daha önce yapmış olduğu herhangi bir ihale uhdesinde kalmış olduğu halde sözleşme yapmamış olanlar veya sözleşme yaptığı halde feshine neden olanlar.

Kamu kurum ve kuruluşları ve Belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olanlar.

Yukarıda belirtilen durumda olanlar veya ortak olduğu şirketler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerlerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak geçici teminatları, eğer yatırılmış ise kesin teminatları irad kaydedilir ve bunlarla sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmış ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir.


4. Diğer Şartlar

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

Müracaat belgeleri kapalı zarf içinde, isteklinin adı veya ticari unvanı (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) ile ihalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 14:00’ a kadar Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasına teslim edilecektir.

İhale Şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden, 350,00 TL. Şartname bedeli ödeme makbuzu ile temin edilebilir. (Şartname bedeli olan 350,00 TL. Belediye veznesine yatırılacaktır.)

Adresimiz: Üçpınar Mahallesi 36036 Sokak No:7 Karesi/ BALIKESİR KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI