09/02/2016

01.02.2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

01.02.2016 MECLİS KARAR ÖZETLERİ PDF BAĞLANTISI : Karar Özeti

PDF BAĞLANTISI : 21 Nolu Karar Eki