Tescilli Anıtsal Cami,Türbe ve Mezarlar

İLÇEMİZDEKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI 

 

TESCİLLİ ANITSAL CAMİLER, HAZİRE, TÜRBE VE MEZARLAR 

 

Zağnos Paşa Camii; 

 

 

 

 

 

Adı 

Zağnos Paşa Camii 

Kadastral Durum 

28 pafta, 252 ada, 1 parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

            Karesi ilçesinde, Mustafa Fakıh Mahallesi’nde, çarşı içerisinde yer alır. Cami, türbe ve hamamdan oluşan bir külliye durumundadır. Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Mehmed Paşa tarafından 1461’de yaptırılmıştır. Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir.

    1897 yılında yıkılan cami ve türbe 1908’de Balıkesirli Mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır. Karesi’nin en büyük camisi olup, kare plânlıdır. Düzgün yontma ve kesme taş kullanılmıştır. Ortada dört ayak üzerine oturtulmuş merkezi bir kubbe etrafında dört adet köşe kubbesi ve aralarında yarım daire tonozlar yerleştirilerek yapılmıştır. Caminin son cemaat yeri yoktur. İç bölüme kuzey, doğu ve batıdaki çift kanatlı ahşap kapılarla girilir. Üç yanda da kapıların önünde dört köşeli mermer sütunların taşıdığı, ahşap tavanlı, kurşun kaplı, eğimli bir çatı ile örtülü sundurmalar yer almaktadır. Caminin ahşapkadınlar mahfili, kuzey koridoru boyunca uzanır. Ahşap yivli altı sütuna oturan mahfil kafeslidir. Giriş kapısı dışarıdadır. Mihrap son dönem Türk sanatı özelliklerini taşıyan en güzel örneklerdendir. Minare caminin kuzeybatı köşesindedir. Balıkesir eşrafından Arabacıoğulları’ndan Hacı Hafız Efendi yaptırmıştır. Barok üslupta ve kesme taştandır. Merkezi kubbe 1897 depreminde yıkılmış,1902 tarihinde yeniden yapılmıştır. Kapı üzerinde Kelime-i Tevhid Ebced Hesabı ile ilk inşaat tarihi olan H. 865 (1464) tarihi okunmaktadır. Cami avlusunda türbehazire ve şadırvan bulunmaktadır.07.02.1923 tarihinde Atatürk bu camide ünlühutbesini okutmuştur.

        Batıda, minare kaidesinin hemen yanında muvakkithane yer almaktadır. Kesme taştan yapılmıştır. Caminin avlusunda, biri kuzeyde, diğeri batıda olmak üzere iki şadırvan bulunmaktadır. Kuzeydekişadırvan on iki köşelidir. Mermer şadırvanın içi Paşa Hamamı’ndan gelen su ile doludur. Ortasında mermerden, dilimli fıskiyesi vardır. Son yıllarda şadırvanın üstü beş sade sütuna oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Diğer şadırvan ise, caminin ikinci kez yapımında yapılmıştır. Biçimi ve örtüsü açısından kuzeydekinin aynıdır. Yalnız musluklu panolarda kabartma süsler vardır ve fıskiyesi farklıdır. Ayrıca caminin dışında, kuzeydoğu köşesinde, mermerden beş yüzlü bir şadırvan daha vardır. Her yüzünde, kemerler ile bağlanmış çift gömme sütunlar bulunmaktadır. Caminin avlusunun güneyinde, güneş saativardır. Kısa ve kalın bir sütunun üzerine oturtulmuş bir tablada saat dilimleri işaretlenmiştir. Ortasında demir bir çubuk vardır. Saat demir çerçeveli olup dilimler silinmiştir. 

 

Eski Camii(Yıldırım Camii); 

 

 

Adı 

Eski Camii (Yıldırım Camii) 

Kadastral Durum 

32 pafta, 346 ada, 15 parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

        Yıldırım Mahallesi’nde yer alan cami, Karesi’nin en eski Osmanlı yapıtıdır. Yapım kitabesi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklardan ve vakfiyesinden 1388’de Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Oldukça büyük bir avlu içerisinde Medrese ve imaret ile birlikte külliyedurumundadır. 1818’de ve 1897 depreminden sonra onarım görmüştür.

       Caminin içi dikdörtgen planlı olup, beşer sütunlu iki diziyle üç nefe ayrılmıştır. Kaidesiz olarak konan bu devşirme sütunların başlıkları da devşirme malzemedendir. Altısı Bizans, üçü Osmanlı üslubunda, biri de eski bir kaide biçimindedir. Camide çevredeki yıkıntılardan alınmış devşirme mimari parçalar kullanılmıştır. Duvarları geniş derzli kesme taştandır. Sadece batı duvarında tek sıra tuğla vardır. Dış yüzeylerde yer yer ilk yapının izlerine rastlansa da, genel görünümüyle Geç Dönem özelliklerini taşımaktadır. Çatısı kiremitle örtülüdür. Yapının kıble yüzü diğer yüzler gibi sade olmakla birlikte, mihrabın iki yanında dikdörtgen pencerelerle bunların altında yuvarlak kemerli pencereleri bulunmaktadır. Batı cephesi daha hareketlidir. İki sıra halindeki pencerelerin alt sırada olanları orijinal olup, üst sıradaki yuvarlak kemerliler 19.yüzyıl başlarındaki onarım sırasında yapılmıştır. Caminin kuzey, doğu ve batı duvarlarında birer kapısı vardır. Kuzeyde bulunan, ahşap ve camekanlı son cemaat yeri sonradan eklenmiştir. Dikdörtgen söveli cümle kapısının iki yanındaki stalaktit başlıklı kalın dört köşe payelerin üstünde kesme taştan basık bir sivri kemer yer alır. Kemerin içinde kapı sövelerinin üstünde bulunan alınlıkta bir çerçeve biçimindeki yazıt yerinin içi boştur. Caminin batı duvarı ve buradaki giriş, kuzey girişine göre daha gösterişli yapılmıştır. Girişin üstü dört ahşap direğe oturan kiremit kaplı bir sundurma ile örtülmüştür. Bu bölümün ahşap tavanı oldukça süslü olup, ortada ampir bir göbek bulunmaktadır. 1897 depreminden sonra tavan yenilenmiştir. Mihrabın, dikdörtgen biçiminde duvarlardan dışarı taşan, kütlevi çerçeve bölümü de yenidir. Beş kenarlı mihrap nişinin kavsarası stalaktitlerle yukarı doğru daralmaktadır.Minber ahşaptır. Minaresi kuzeybatı köşesinde yer alır. Kesme taştan ve yenidir. Kare kaide üzerinde yükselen minare, silindirik gövdeli ve yivlidir. Gövde ile kaidenin birleştiği bölümde iki sıra bilezik vardır.Şerefenin altında da aynı biçimde bir bilezik bulunmaktadır. Caminin avlusundaki şadırvan yenidir. Sekiz kenarlı mermer havuzun her köşesinde yuvarlak gömme sütunlar yer alır. Üzeri beş direğe dayanan bir camekanla örtülüdür.

      Caminin kuzeydoğu köşesindeki imaret (Misafirhane-Zaviye) cami ile birlikte 14.yüzyılın sonunda yapılmış olup orijinal durumu ile günümüze kadar gelebilmiştir. İlk Osmanlı Döneminde sık görülen Zaviye Camiiler tipinin en basit örneğidir. Moloz taştan yapılmış duvarları kirpi saçaklarla tamamlanmıştır. Büyük bir niş içinde yer alan yay kemerli cümle kapısı üzerinde mermer bir yazıt bulunmaktadır. Kapıyı zengin birsilme çevrelemektedir. Kenarları düzgün tuğla kemerli, pencere açıklıkları örtülüdür. İçeride, orta mekanın iki yanında, daha alçakta zaviye odaları bulunmaktadır. Orta mekan ahşapla örtülü olup, yan mekânlartonoz ile örtülmüştür. Bina dıştan kiremit çatı ile kaplıdır. Cami avlusunda bulunan medrese 12 hücreli bir yapı olup, 1897 depreminden sonra yeniden yapılmıştır. Sadece dış duvarları orijinaldir.

 

Alaca Mescid; 

 

 

Adı 

Alaca Mescid 

Kadastral Durum 

32 pafta, 332 ada, 10 parsel 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

     

 

     Kitabesi günümüze ulaşamadığından yapım tarihi ve banisi belli değildir. Son onarımını 1911’de geçirmiştir. Tarihi yönden önemli olan camide Balıkesir’deki Kuvay-i Milliye Hareketi’nin ilk kararları alınmıştır (1919).

 

 

Şeyhlütfullah Camii; 

 

 

Adı 

Şeyhlütfullah Camii 

Kadastral Durum 

32 pafta, 899 ada, 11 parsel 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

       Lütfullah Mahallesi’nde yer almaktadır. Cami 1429’da yapılmıştır. 16.yüzyılda Hacı Bayram-ı Veli’nin arkadaşlarından Şeyh Lütfullah tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Orijinal konumu ile günümüze gelemeyen camii 1907’de yenilenmiştir. Dikdörtgen plânlı kesme taş bir yapıdır. Son cemaat yerine üç basamaklı bir merdivenle çıkılır. Cephesi son cemaat yerinin üstüne rastlayan kadınlar mahfilinden ötürü iki katlı bir görünümdedir. İbadet yeri, düz ahşap bir çatı ile örtülü olup, mihrap duvarına dört, duvarlara da üçer pencere açılmıştır. Mihrap taştan, minberi ise ahşaptandır. Tek şerefeli kesme taş minaresi kare bir kaide üzerine silindirik biçimde oturtulmuştur. Caminin avlusunda sekiz köşeli, üzeri saçaklı bir kubbe ile örtülü şadırvanı bulunmaktadır.

 

İbrahim Bey Camii; 

 

 

Adı 

İbrahim Bey Camii 

Kadastral Durum 

309 Ada 56 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986- 2134 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

      Çarşı içinde Hisariçi mahallesinde Alaca Sokak başındaki yapı, kapısı üzerinde yer alan levhaya göre Zağnos Paşanın oğullarından Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Ancak harap olan yapı Yahşi Beyoğlu İbrahim Bey tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Hafif eğimli bir arazi üzerine konumlanan yapı kesme taşlarla örülmüş ve büyük ölçüde sıvanmış duvarlara sahiptir. Doğu cephesi kuzeyinde kilit taşı yaprak motifli bezeli kemerli kapısı ile giriş sağlanır. 

 

Yeşilli Camii; 

 

 

Adı 

Yeşilli Camii 

Kadastral Durum 

7 pafta, 100 ada, 27 parsel 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

       Eski Kuyumcular Mahallesi’ndeki camiyi kimin yaptırdığı bilinmemektedir. Yalnızca cami üzerindeki yazıttan Külahçızade Hacı Mustafa Efendi tarafından 1786’da onarıldığı anlaşılmaktadır.

        Cami dikdörtgen plânlı, ahşap çatılı küçük bir yapıdır. Yeşil renge boyandığından ötürü de Yeşilli Camii ismiyle halk arasında tanınmaktadır. Zeminden biraz yüksekte olan caminin çift kanatlı bir son cemaat yerivardır. Buradaki bir merdivenden, üst kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. İbadet yeri oldukça basit olup, mihrabın iki yanında kaideleri duvara gömülü üçer sütun bulunmaktadır. Sütunlar arasındaki yüzeylerin üstünde pencereler ve frizler bulunmaktadır. Dışarıya doğru çıkıntı yapan mihrap oldukça sadedir. Mihrabın içerisinde 19.yüzyılın ikinci yarısında çok sık rastlanan ışın motifleriyle, tepedeki madalyonda da “Allah” yazısı görülmektedir. Oldukça basit olan ahşap minber boyanmış ve özelliğini yitirmiştir. Giriş kapısının üzerinde altı ahşap sütuna dayanan balkon görünümünde kadınlar mahfilibulunmaktadır. Caminin taş minaresine son cemaat yerinden çıkılır. Silindir gövdeli olan minarenin altındamukarnas dizileri dikkati çekmektedir. Cami 2008 yılında onarılarak tekrar hizmete açılmıştır. 

 

Hacı Alibey Camii; 

 

 

Adı 

Hacı Alibey Camii (1319) 

Kadastral Durum 

2 Pafta 13 Ada 1-3 Parseller  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

Karaoğlan Camii; 

 

 

Adı 

Karaoğlan Camii 

Kadastral Durum 

11 Pafta 119 Ada 1 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

       Karaoğlan Caddesi ile Sancar sokağın köşesinde yer alan caminin kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte kapısı üzerindeki Türkçe levhada 1325 tarihi okunmaktadır. Rumeli fatihi Süleyman Gazi ile Rumeliye geçen erlerden biri olan Karaoğlan tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. 1897 depremine yıkılmış ve Sultan II Abdülhamit döneminde yenilenmiştir. Duvarları kaba yontu taş ve tuğla ile inşa edilmiş, köşelerde yer yer büyük blok taş kullanılmıştır. 

 

 

Eski Hamidiye Camii; 

 

 

Adı 

Eski Hamidiye Camii 

Kadastral Durum 

43 Pafta 431 Ada 9 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

Hacı Kaya Camii; 

 

 

Adı 

Hacı Kaya Camii (1649) 

Kadastral Durum 

27 Pafta 262 Ada 11 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

Eminağa Camii; 

 

 

Adı 

Eminağa Camii (1897) 

Kadastral Durum 

20 Pafta 218 Ada 3 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

Yoğurtlu Camii; 

 

 

Adı 

Yoğurtlu Camii 

Kadastral Durum 

14 Pafta 160 Ada 11 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

Vicdaniye Camii; 

 

 

Adı 

Vicdaniye Camii (1895)   

Kadastral Durum 

 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

 

Çınarlı Camii; 

 

 

Adı 

Çınarlı Camii  

Kadastral Durum 

 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

 

Kayabey Camii; 

 

 

Adı 

Kayabey Camii   

Kadastral Durum 

33 Pafta 352 Ada 44 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

       Hacı Umur Bey mahallesinde yer almaktadır. Cami Candaroğulları’nın Çankırı kolu beyi olan Kayabey tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı üzerindeki Türkçe levhada 1455 tarihi okunmaktadır. 

 

 

 

 

Mecidiye Camii; 

 

 

Adı 

Mecidiye Camii   

Kadastral Durum 

 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

 

Fethiye Köyü camii; 

 

 

Adı 

Fethiye Köyü Camii 

Kadastral Durum 

1 Pafta 576 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

ÇKTVKBK’nun 04.03.2006 – 1968 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi Fethiye Köyü 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

 

Okçu Kara Camii; 

 

Adı 

Okçu Kara Camii 

Kadastral Durum 

26 Pafta 268 Ada 16 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986- 2134 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

Kırımlı Camii; 

 

Adı 

Kırımlı Camii (1862) 

Kadastral Durum 

14 Pafta 154 Ada 10 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

 

Okçu Camii; 

 

Adı 

Okçu Camii 

Kadastral Durum 

8026 Pafta 884 Ada 1 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Camii 

 

 

 

 

 

 

 

Oruçbey Mescidi; 

 

Adı 

Oruç Bey Mescidi (1471)  

Kadastral Durum 

39 Pafta 535 Ada 11 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve TescilTarihi 

GEEAYK/ 14.03.1986/2134 sayılı kararı 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Mescid 

 

 

 

 

 

 

 

TESCİLLİ ANITSAL HAZİRE , TÜRBE VE MEZARLAR 

 

Asri Mezarlık ve Hava Şehitliği; 

 

 

Adı 

Asri Mezarlık 

Kadastral Durum 

785 Ada 1 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

- BKTVKK’nun 14.10.1990 - 1380 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Balıkesir Belediyesi 

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Park ve Şehitlik 

 

Zağnos Paşa Türbesi ve Haziresi; 

 

 

Adı 

Zağnos Paşa Türbesi ve Haziresi 

Kadastral Durum 

28 Pafta 352 Ada 1 parsel  

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

TKTVKYK ’nun 14.03.1986 – 2134 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Türbe  

 

Karesi Bey Türbesi;  

 

 

Adı 

Karesi Bey Türbesi 

Kadastral Durum 

258 Ada 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

TKTVKYK ’nun 14.03.1986 – 2134 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Türbe  

 

Balım Sultan Türbesi; 

 

 

Adı 

Balım Sultan Türbesi 

Kadastral Durum 

17 Pafta 190 ada 10 parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

BKTVKKK ’nun 14.07.1991 – 1855 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Türbe  

 

Karaoğlan Türbesi; 

 

 

Adı 

Karaoğlan Türbesi  (Paşa Sultan ) 

Kadastral Durum 

12Pafta 122 ada 23 parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

GEEAYK’nun 14.03.1986 – 2134 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Türbe  

 

Ali Şuri Efendi Mezarlığı; 

 

 

Adı 

Ali Şuuri Efendi Mezarlığı 

Kadastral Durum 

285 Ada 13 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

BKTVKK’nun 14.10.1990 – 1380 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Türbe  

 

Hasanbaba Mezarı; 

 

 

Adı 

Hasanbaba Mezarı 

Kadastral Durum 

312 Ada 29 Parsel  

Tescil Eden Kurum ve Tescil 

Tarihi 

TKTVKYK ’nun 14.03.1986 – 2134 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Mezar 

 

Pir Ali Efendi Mezarı; 

 

 

Adı 

Pir Ali Efendi Mezarı 

Kadastral Durum 

 

Tescil Eden Kurum ve Tescil Tarihi 

TKTVKYK ’nun 14.03.1986 – 2134 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Belediye  

Yeri 

Karesi Başçeşme Mezarlığı  

Kullanım Durumu 

Mezar 

 

Sinan Efendi Türbesi; 

 

 

Adı 

Sinan Efendi Türbesi (Kız Dedesi) 

Kadastral Durum 

572 Ada 10 parsel  

Tescil Eden Kurum ve Tescil 

Tarihi 

TKTVKYK ’nun 14.03.1986 – 2134 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Türbe  

 

Hacı Ali Bey Camii Avlusundaki Mezar; 

 

 

Adı 

Hacı Ali Bey Camii Avlusundaki Mezar 

Kadastral Durum 

2 Pafta 3 ada 1 parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil 

Tarihi 

BKTVKKK ’nun 23.11.1991 – 2134 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Mezar 

 

Karamani Mehmet Efendi Mezarlığı; 

 

 

Adı 

Karamani Mehmet Efendi Mezarı 

Kadastral Durum 

31 Pafta 285 ada 9 parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil 

Tarihi 

BKTVKKK ’nun 09.02.1991 – 1570 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Mezar 

 

Şeyh Lütfullah Efendi Haziresi; 

 

 

Adı 

Şeyhlütfullah Efendi Haziresi 

Kadastral Durum 

32 Pafta 899 Ada 11 Parsel 

Tescil Eden Kurum ve Tescil 

Tarihi 

TKTVKYK ’nun 14.03.1986 – 2134 sayılı kararı 

 

Mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Yeri 

Karesi 

Kullanım Durumu 

Türbe