Gizlilik Politikası

Karesi Belediyesi Mobil Uygulaması Gizlilik Politikası

Karesi Belediyesi olarak, siz değerli kullanıcılarımızın gizliliğini ve kişisel verilerinin korunmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi işlerken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli önlemleri almaktayız. İşbu metinle, Kanun gereğince aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Toplanan Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
Karesi Belediyesi Mobil Uygulaması üzerinden toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Vergisel ve diğer mali yükümlülüklerin tahsilinin yürütülmesi, bordro görüntüleme, tahakkuk tahsilat görüntüleme.
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği
 • Kişisel Verilerin Aktarılması ve Amaçları:
 • Kişisel verileriniz, yurt içinde talep ve şikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi amacıyla akdi ilişki çerçevesinde hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Kanunun öngördüğü "Kanunlarda açıkça öngörülmesi" hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler, kurumumuzun ilgili birimlerinde dosyalanıp tutulmak yöntemiyle manuel olarak ve elektronik sistemden giriş yapılmak yöntemiyle otomatik olarak işlenmektedir.

Kullanıcı Hakları:
Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkması hâlinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Başvuru ve İletişim:
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Karesi Belediyesi'ne başvurabilirsiniz. Başvurularınızı Karesi/Balıkesir adresine, KEP : karesibelediyesi@hs01.kep.tr mail adresine veya iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz. Başvurularınız, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.


Karesi Belediyesi Mobil Uygulaması'nı kullanarak, bu gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızda yapılan değişiklikler uygulama içinde yayımlandığı anda geçerli olacaktır.