Otopark Yönetmenliği

Otopark Yönetmenliği
1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan otopark yönetmeliği uygulaması öncesinde Karesi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak en geç 31.05.2018 tarihine kadar Belediyemiz' e girişi olan tüm ruhsatların onayının yapılması gerektiğinden, dosyaların incelenmesi ve ruhsat yazım süreçleri de düşünülerek en geç 25 Mayıs 2018 tarihi saat 17.30' a kadar ruhsat dosyalarının belediyemize teslim edilmesi gerekmektedir.Uygulama esasları;1)  Zemin Etüt Raporları için Laboratuar onay tarihinin ruhsat tarihinden önce olmasına özellikle dikkat edilmelidir.2)  Elektrik Projeleri başvuru esnasında aranmayacak olup, UEDAŞ' tan alınacak olan barkodun Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi üzerine eklenmesi yeterlidir.3)  Projelerin ilk aşamada so...

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 06.03.2018 tarih ve 92247974-300-3720 sayılı yazısı

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinin 12. fıkrasında; 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paysaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hüküm altına alınmış olup 31.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu fıkranın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir, denilmektedir.Söz konusu Hazine taşınmazlarının satış iş ve işlemleri ile ilgili, ilgi yazı ekinde gönderilen ilan metninin Belediyemiz İnternet Sitesin...

Olağanüstü Meclis Gündemi Toplantısı

Karesi Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki olağanüstü gündem maddesini görüşmek üzere 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17:00' da Belediye Hizmet Binası 7. katında bulunan "Belediye Meclis Toplantı Salonunda" olağanüstü toplantısını yapacaktır.Kamuoyuna duyurulur.İndirme Bağlantısı...

696 Sayılı KHK Uyarınca İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişi Başvuru Sonuçları1-) 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi statüsünde Belediye Şirketlerinde istihdam edilmesine ilişkin  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen...

Asansör Periyodik Kontrol Ücretleri İle İlgili Duyuru - 2018

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca uygulanacak Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.Bu nedenle, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile %14,47 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış ön görüldüğünden dolayı 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan asansör periyodik kontrollerinde aşağıdaki tabloda belirtilen ücretler uygulanacaktır.   Durak Sayısı  0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30 < Periyodik Kontrol Ücreti  244.38 TL 276.95 TL 325.80 TL 390....

2018 Zabıta Beyan Duyurusu

2018 Zabıta Beyan Duyurusu
2016 ve öncesi terazi beyan ve mühürleme işlemi yaptırmayan esnafımız 01.01.2018 - 28.02.2018 tarihleri arasında belediyemiz Zahire Pazarı içinde bulunan grup merkezi ölçü ayar memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Yasal süre içerisinde müracaat etmeyen esnafımıza 01.03.2018 tarihinden itibaren 3516 sayılı kanunun 15. maddesinin c bendine istinaden cezai işlem uygulanacaktır. (2017 yılında uygulanan ceza tutarı 1.835,00 TL)...
BAŞKAN DİNÇER ORKAN
“Hedefimiz; yaşam standartları yüksek, kişilikli ve kimlikli bir Karesi
 
E-Belediye
 
Nöbetçi Eczaneler
 
Duyurular
 
E-İmar
 
Karesi Rehberi
 
İhale Bilgileri (D.T.)