14/09/2020

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2- İhale Konusu
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202 b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
Faks numarası 0-266- 2436709

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır.
(İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin
Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 25.09.2020 Cuma günü saat 17:30'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri
gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi
hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

DOSYALAR :

ÖRNEK ŞARTNAME

TÜM LİSTE 

ALACABAYIR HARİTA
ALACABAYIR LİSTE 

BAKACAK HARİTA
BAKACAK LİSTE 

BÜYÜKPINAR HARİTA
BÜYÜKPINAR LİSTE 

ÇAYPINAR HARİTA
ÇAYPINAR LİSTE 

DAVUTLAR HARİTA
DAVUTLAR LİSTE 

İBİRLER HARİTA
İBİRLER LİSTE 

KALAYCILAR HARİTA
KALAYCILAR LİSTE 

KIRMIZILAR HARİTA
KIRMIZILAR LİSTE 

KÖTEYLİ HARİTA
KÖTEYLİ LİSTE 

NAİPLİ HARİTA
NAİPLİ LİSTE 

TURPLU HARİTA
TURPLİ LİSTE 

YAYLACIK HARİTA
YAYLACIK LİSTE