Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 06.03.2018 tarih ve 92247974-300-3720 sayılı yazısı30/04/2018

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinin 12. fıkrasında; 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paysaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hüküm altına alınmış olup 31.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu fıkranın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir, denilmektedir.

Söz konusu Hazine taşınmazlarının satış iş ve işlemleri ile ilgili, ilgi yazı ekinde gönderilen ilan metninin Belediyemiz İnternet Sitesinde yayınlanmak sureti ile 05.12.2018 tarihine kadar ilan edilmesi.

İlan Metni